Polityka prywatności

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI PRZYJĘTE PRZEZ CORTEVA

Data ostatniej aktualizacji: 1 czerwca 2019 r.

Corteva Agriscience™ („Corteva”) dba o prywatność Użytkownika. W związku z powyższym Corteva chce, aby Użytkownik znał zasady, na jakich informacje są przez Corteva zbierane, używane i ujawniane. Razem z przyjętymi przez Corteva Zasadami dotyczącymi plików cookie i podobnych technologii niniejsze Zasady ochrony prywatności („Zasady Ochrony Prywatności”) opisują praktyki Corteva związane z informacjami zbieranymi przez Corteva:

 • Za pośrednictwem prowadzonych przez Corteva witryn internetowych służących Użytkownikowi do uzyskiwania dostępu do Zasad Ochrony Prywatności („Witryny”).
 • Za pośrednictwem aplikacji programowych udostępnianych przez Corteva do bezpośredniego lub pośredniego użycia na komputerach i urządzeniach przenośnych służących Użytkownikowi do uzyskiwania dostępu do Zasad Ochrony Prywatności („Aplikacje”).
 • Za pośrednictwem kontrolowanych przez Corteva stron Corteva w serwisach społecznościowych, które to strony służą Użytkownikowi do uzyskiwania dostępu do Zasad Ochrony Prywatności („Strony w Serwisach Społecznościowych”).
 • Za pośrednictwem wysyłanych Użytkownikowi przez Corteva wiadomości e-mail, które zawierają łącza do Zasad Ochrony Prywatności.
 • W trybie offline, ilekroć prawnie wymagane jest przesłanie odpowiedniego powiadomienia.

Wspomniane Witryny, Aplikacje i Strony w Serwisach Społecznościowych są tu łącznie określane mianem „Usługi”.


Jeśli Użytkownik przekazuje Corteva Dane Osobowe, zgadza się wówczas na postanowienia Zasad Ochrony Prywatności.

Jeśli Użytkownik przesyła podanie o pracę za pośrednictwem Centrum Kariery w Witrynach, używanie przez Corteva Danych Osobowych przesłanych w ten sposób podlega postanowieniom przyjętej przez Corteva Informacji w sprawie ochrony prywatności osób ubiegających się o pracę.


DANE OSOBOWE

Dane Osobowe” to dane, które identyfikują Użytkownika jako osobę fizyczną lub dotyczą osoby fizycznej możliwej do zidentyfikowania, w tym:

 • Imię i nazwisko
 • Adres pocztowy (w tym adresy rozliczeniowe i wysyłkowe)
 • Numer telefonu (w tym telefonu komórkowego) lub numer faksu
 • Adres e-mail
 • Numer karty kredytowej lub debetowej
 • Zdjęcie profilowe
 • Identyfikator konta w serwisie społecznościowym
 • Numer identyfikacji podatkowej dostawcy lub klienta
 • Numer dokumentu tożsamości, na przykład numer karty ubezpieczenia społecznego
 • Numer identyfikacyjny przypisany przez Corteva
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Informacje finansowe podawane przez Użytkownika podczas składania wniosku kredytowego
 • Informacje bankowe, takie jak numery rachunków i numery identyfikujące bank
 • Hasła i pytania/odpowiedzi przypominające
 • Historia zakupów
 • Dane lokalizacyjne / dane GPS


Zbieranie Danych Osobowych

Corteva i usługodawcy Corteva zbierają Dane Osobowe w różny sposób, m.in.:

 • W ramach Usług

Corteva zbiera Dane Osobowe w ramach Usług, na przykład wówczas, gdy Użytkownik rejestruje się w celu subskrypcji newslettera, zakłada konto, aby uzyskać dostęp do Usług, składa zamówienie, dokonuje zakupu, składa wniosek kredytowy, przesyła zapytanie, rejestruje zakup produktu, przesyła kartę gwarancyjną lub korzysta z funkcji czatu.

 • W trybie offline

Corteva zbiera Dane Osobowe Użytkownika w trybie offline, na przykład wówczas, gdy Użytkownik odwiedza obiekty Corteva, bierze udział w organizowanej przez Corteva konferencji, składa zamówienie przez telefon lub kontaktuje się z działem obsługi klienta.

 • Z innych źródeł
  • Corteva uzyskuje Dane Osobowe Użytkownika z innych źródeł, w tym:
   • Z publicznie dostępnych baz danych lub innych źródeł zewnętrznych
   • Od partnerów w zakresie marketingu i usługodawców (w tym platform społecznościowych), ilekroć udostępniają Corteva takie dane
  • Jeśli Użytkownik powiązuje swoje konto w serwisie społecznościowym ze swoim kontem w Usługach, będzie wówczas udostępniać Corteva określone Dane Osobowe ze swojego konta w serwisie społecznościowym, takie jak swoje imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, listę kontaktów w serwisie społecznościowym oraz wszelkie inne informacje, które Użytkownik udostępnia Corteva lub mogą być dostępne dla Corteva, gdy Użytkownik powiązuje swoje konto w serwisie społecznościowym ze swoim kontem w Usługach.
  • Gdy Użytkownik uczestniczy w konkursie, promocji, zakładach pieniężnych, ankietach lub innych promocjach.
  • Gdy Użytkownik jest użytkownikiem bloga lub forum.


Corteva musi zbierać Dane Osobowe w celu świadczenia Użytkownikowi zamówionych Usług. Jeśli Użytkownik nie przekazuje wymaganych danych, Corteva może nie mieć możliwości świadczenia Usług na rzecz Użytkownika. Jeśli w związku z Usługami Użytkownik ujawnia Corteva lub usługodawcom Corteva Dane Osobowe dotyczące innych osób, wówczas Użytkownik oświadcza, że jest do tego uprawniony i zezwala Corteva na używanie tych danych zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności.

Używanie Danych Osobowych

Corteva i usługodawcy Corteva używają Danych Osobowych w następujących celach:

 • Zapewnienie funkcjonalności Usług i realizacja potrzeb Użytkownika. Corteva realizuje następujące działania, aby zarządzać swoimi stosunkami umownymi z Użytkownikiem lub aby wykonywać swoje prawne zobowiązania:
  • Zapewnienie Użytkownikowi funkcjonalności Usług, w tym zapewnienie Użytkownikowi dostępu do zarejestrowanego konta Użytkownika oraz odpowiedniej obsługi.
  • Odpowiadanie na zapytania Użytkownika i zaspokajanie potrzeb Użytkownika, gdy Użytkownik kontaktuje się z Corteva za pośrednictwem jednego z udostępnianych przez Corteva formularzy kontaktowych online lub w inny sposób, na przykład gdy Użytkownik wysyła do Corteva pytania, sugestie, pochwały lub skargi lub gdy prosi o ofertę lub o inne informacje dotyczące Usług Corteva.
  • Finalizacja transakcji Użytkownika i zapewnianie mu odpowiedniej obsługi.
  • Wysyłanie Użytkownikowi informacji administracyjnych takich jak powiadomienia o zmianach przyjętych przez Corteva zasad lub postanowień umownych.
  • Umożliwianie Użytkownikowi wysyłania wiadomości do innych osób, jeśli Użytkownik tego chce.
  • Przetwarzanie wniosku kredytowego Użytkownika.
 • Przesyłanie Użytkownikowi newsletterów Corteva, informacji o produktach i usługach Corteva lub innych materiałów oraz ułatwianie współdzielenia informacji na platformach społecznościowych. Corteva realizuje następujące działania, ilekroć ma na to zgodę Użytkownika lub przemawiają za tym uzasadnione interesy biznesowe:
  • Wysyłanie Użytkownikowi materiałów marketingowych (w wiadomościach e-mail, wiadomościach tekstowych, wiadomościach WhatsApp i powiadomieniach w aplikacjach oraz za pośrednictwem platform społecznościowych) zawierających informacje o usługach i nowych produktach Corteva oraz inne informacja o spółce Corteva.
  • Ułatwianie korzystania z funkcji społecznościowych, z których Użytkownik chce korzystać.
 • Analiza Danych Osobowych na potrzeby sprawozdawczości biznesowej oraz świadczenia spersonalizowanych usług. Corteva realizuje następujące działania, ilekroć ma na to zgodę Użytkownika lub przemawiają za tym uzasadnione interesy biznesowe:
  • Analiza lub przewidywania preferencji użytkowników w celu przygotowania zagregowanych sprawozdań dotyczących panujących tendencji w zakresie używania treści cyfrowych Corteva na potrzeby doskonalenia Usług Corteva.
  • Lepsze zrozumienie Użytkownika w celu spersonalizowania interakcji zachodzących między Corteva a Użytkownikiem oraz przekazywanie Użytkownikowi informacji lub ofert dostosowanych do jego potrzeb.
  • Lepsze zrozumienie preferencji Użytkownika w celu zapewniania mu w ramach Usług Corteva treści, które zdaniem Corteva będą dla Użytkownika odpowiednie i interesujące.
 • Umożliwienie Użytkownikowi brania udziału w zakładach pieniężnych, konkursach i innych promocjach. Corteva realizuje następujące działania, aby zarządzać swoimi stosunkami umownymi z Użytkownikiem lub aby wykonywać swoje prawne zobowiązania.
  • Corteva może zaoferować Użytkownikowi możliwość uczestniczenia w zakładach pieniężnych, konkursach lub innych promocjach. W przypadku niektórych z tych promocji obowiązują dodatkowe reguły określające sposób używania i ujawniania przez Corteva Danych Osobowych Użytkownika.
 • Agregowanie lub anonimizowanie Danych Osobowych. Corteva realizuje następujące działania, ilekroć przemawiają za tym uzasadnione interesy biznesowe:
  • Corteva może agregować lub anonimizować Dane Osobowe tak, aby nie były już dłużej uznawane za Dane Osobowe. Celem tego działania jest wygenerowanie na użytek Corteva innych danych, które Corteva może używać i ujawniać w dowolnym celu.
 • Realizacja celów biznesowych Corteva. Corteva realizuje następujące działania, aby zarządzać swoimi stosunkami umownymi z Użytkownikiem, aby wykonywać swoje prawne zobowiązania lub jeśli przemawiają za tym uzasadnione interesy biznesowe Corteva:
  • Analiza danych, na przykład w celu poprawy efektywności Usług Corteva.
  • Przeprowadzanie audytów w celu weryfikacji funkcjonowania wewnętrznych procesów Corteva zgodnie z założeniami i ich zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, regulacji branżowych i postanowień umownych.
  • Monitorowanie pod katem bezpieczeństwa i przeciwdziałania oszustwom, na przykład w celu wykrycia przypadków i zapobiegania przypadkom cyberataków lub prób kradzieży tożsamości.
  • Opracowywanie nowych produktów i usług.
  • Rozszerzanie, udoskonalanie lub modyfikacja istniejących produktów i usług Corteva.
  • Identyfikacja tendencji zachodzących wśród użytkowników, na przykład w celu zrozumienia, które elementy Usług Corteva najbardziej ich interesują.
  • Określenie skuteczności kampanii promocyjnych Corteva w celu dostosowania ich do potrzeb i zainteresowań użytkowników produktów i usług Corteva.
  • Prowadzenie i rozszerzanie zakresu działalności biznesowej Corteva, w tym zrozumienie, które elementy Usług Corteva najbardziej interesują użytkowników, aby skupić się na obsłudze tych zainteresowań.


Ujawnianie Danych Osobowych

Corteva ujawnia Dane Osobowe:

 • Spółce macierzystej i jednostkom stowarzyszonym Corteva w celach przedstawionych w Zasadach Ochrony Prywatności.

Listę i lokalizację jednostek wchodzących w skład grupy spółek Corteva można znaleźć tutaj.

 • Zewnętrznym usługodawcom Corteva w celu ułatwienia świadczenia usług na rzecz Corteva.
  • Usługodawcy ci obejmują m.in. dostawców usług hostowania witryn internetowych, analizy danych, przetwarzania płatności i realizacji zamówień, usług informatycznych i pokrewnych usług związanych z infrastrukturą oraz usług z zakresu obsługi klienta, dostarczania poczty elektronicznej, audytu i innych usług.
 • Podmiotom zewnętrznym takim jak agenci, odsprzedawcy, dystrybutorzy i inni partnerzy biznesowi w celu dania im możliwości wysyłania do Użytkownika materiałów marketingowych odpowiadających dokonanemu przez Użytkownika wyborowi.
 • Zewnętrznym sponsorom zakładów pieniężnych, konkursów i podobnych promocji.
 • Przypadki, w których Użytkownik może zgodzić się na ujawnienie Danych Osobowych:
  • Na forach dyskusyjnych, czatach, stronach profilowych, blogach i w innych usługach, w ramach których Użytkownik może publikować informacje i treści (w tym w szczególności na prowadzonych przez Corteva Stronach w Serwisach Społecznościowych). Należy pamiętać, że wszystkie informacje, które Użytkownik publikuje lub ujawnia za pośrednictwem tych usług, staną się jawne i będą mogły być dostępne dla innych użytkowników i ogółu społeczeństwa.
 • W ramach aktywności Użytkownika w serwisach społecznościowych. 
  • Gdy Użytkownik powiązuje swoje konto w Usługach ze swoim kontem w serwisie społecznościowym, udostępnia informacje znajomym powiązanym z tym kontem w serwisie społecznościowym, innym użytkownikom oraz dostawcy tego konta w serwisie społecznościowym. W ten sposób Użytkownik upoważnia Corteva do ułatwiania tego udostępniania informacji oraz rozumie, że użycie tych udostępnianych informacji podlega zasadom ochrony prywatności przyjętym przez dostawcę danego serwisu społecznościowego.
  • Ponadto dostawca wspomnianego serwisu społecznościowego używanego przez Corteva w ramach Usług może zbierać informacje związane z Użytkownikiem, w tym w szczególności Dane Osobowe, ilekroć Użytkownik udostępnia treści z Usług za pośrednictwem swojego konta w serwisie społecznościowym. Zbieranie i udostępnianie informacji oraz ich używanie przez dostawcę serwisu społecznościowego podlega zasadom ochrony prywatności przyjętym przez tego dostawcę, a Corteva nie ponosi odpowiedzialności za przyjęte przez tego dostawcę zasady, zabezpieczenia i inne praktyki.
 • Podmiotom zewnętrznym na mocy umów licencyjnych, umów wspólnego rozwijania produktów lub innych podobnych porozumień.


Inne przypadki używania i ujawniania

Ponadto Corteva ujawnia Dane Osobowe i używa ich w sytuacjach, gdy jest to niezbędne lub odpowiednie, zwłaszcza gdy na Corteva spoczywa prawne zobowiązanie do takiego działania lub przemawiają za tym uzasadnione interesy biznesowe Corteva:

 • W celu przestrzegania przepisów prawa właściwego.
  • Może to obejmować przestrzeganie przepisów kraju innego niż kraj zamieszkania Użytkownika.
 • W celu współpracy z organami państwowymi i publicznymi.
  • W celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone potrzeby lub przekazania informacji, które są zdaniem Corteva istotne.
  • Może to obejmować organy kraju innego niż kraj zamieszkania Użytkownika.
 • W celu współpracy z organami ochrony porządku publicznego.
  • Na przykład w przypadku, gdy Corteva odpowiada na wnioski i nakazy ze strony organów ochrony porządku publicznego lub przekazuje im istotne zdaniem Corteva informacje.
 • W innych celach prawnych.
  • W celu egzekwowania postanowień umów zawartych przez Corteva oraz
  • W celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności Corteva, jednostek stowarzyszonych Corteva, Użytkownika lub innych osób.
 • W związku z transakcją sprzedaży lub inną transakcją biznesową.
  • Corteva ma uzasadnione interesy w ujawnianiu lub przekazywaniu podmiotom zewnętrznym Danych Osobowych Użytkownika w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, przelewu praw, przeniesienia lub innego rodzaju zbycia lub utworzenia spółki joint venture na bazie całości lub części przedsiębiorstwa, aktywów lub akcji (także w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym). Wspomniane podmioty zewnętrzne mogą obejmować m.in. jednostkę dokonującą przejęcia i jej doradców.


INNE INFORMACJE

„Inne Informacje” to wszelkie informacje, które nie ujawniają tożsamości Użytkownika lub które nie odnoszą się bezpośrednio do możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • Informacje o przeglądarkach i urządzeniach
 • Dane dotyczące używania aplikacji lub podłączonych urządzeń lub pojazdów
 • Informacje zbierane za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii
 • Informacje demograficzne i inne informacje przekazane przez Użytkownika, które nie ujawniają jego tożsamości
 • Informacje zagregowane tak, że nie ujawniają już tożsamości Użytkownika
 • Lokalizacja fizyczna
 • Informacje o działalności rolniczej Użytkownika
Jeśli na mocy przepisów prawa właściwego Corteva musi traktować Inne Informacje jak Dane Osobowe, wówczas Corteva może używać Innych Informacji i ujawniać je w celach, w jakich Corteva używa Danych Osobowych i je ujawnia na mocy Zasad Ochrony Prywatności.


Zbieranie innych informacji

Corteva i usługodawcy Corteva mogą zbierać Inne Informacje w różny sposób, m.in.:

 • Za pośrednictwem przeglądarek i urządzeń Użytkownika
  • Niektóre informacje są zbierane przez większość przeglądarek lub automatycznie za pośrednictwem urządzenia Użytkownika, na przykład adres MAC, typ komputera (z systemem Windows albo Mac), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, model i nazwa producenta urządzenia, wersja językowa, typ i wersja przeglądarki internetowej oraz nazwa i wersja Usług (na przykład Aplikacja) używanych przez Użytkownika. Corteva używa tych informacji, aby zapewnić poprawne funkcjonowanie Usług.
 • W związku z używaniem Aplikacji przez Użytkownika
  • Gdy Użytkownik dokonuje pobrania i używa Aplikacji, Corteva i usługodawcy Corteva mogą śledzić i zbierać dane o użyciu Aplikacji, takie jak data i godzina zrealizowanego przez zainstalowaną na urządzeniu Użytkownika Aplikację dostępu do serwerów Corteva oraz dane plików pobranych przez Aplikację na podstawie numeru urządzenia Użytkownika.
 • Używanie plików cookie, znaczników pikselowych i innych podobnych technologii
  • Pliki cookie to pliki danych zapisywane bezpośrednio na dysku twardym komputera używanego przez Użytkownika. Corteva może używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia w Witrynach, Aplikacjach oraz wysyłanych do Użytkownika wiadomościach e-mail w formacie HTML. Dzięki plikom cookie i podobnym technologiom Corteva może zbierać informacje, takie jak typ przeglądarki, czas spędzony na używaniu Usług, odwiedzone strony, preferencje językowe i inne dane o ruchu. Zebrane informacje są używane przez Corteva w różnych celach, w tym w celach analitycznych, w celu pomiaru skuteczności kampanii marketingowych Corteva oraz w celu przesyłania Użytkownikowi reklam produktów i usług, które zdaniem Corteva będą dla Użytkownika interesujące. Corteva obecnie nie reaguje na pochodzące z przeglądarki sygnały „nie śledź”. Więcej informacji na temat m.in. rezygnacji z niektórych zastosowań plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie i podobnych technologii.
 • Adres IP
  • Adres IP Użytkownika jest automatycznie przypisywany do komputera Użytkownika przez Dostawcę Usług Internetowych. Adres IP może być automatycznie identyfikowany i rejestrowany w plikach dziennika (wraz z czasem wizyty i informacjami o odwiedzonych stronach) na serwerze Corteva, ilekroć Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług. Zbieranie adresów IP to standardowe działanie wykonywane automatycznie przez wiele witryn internetowych, aplikacji i innych usług. Corteva używa adresów IP do celów takich jak obliczanie poziomów użycia, diagnozowanie problemów z serwerem i administrowanie Usługami. Ponadto Corteva może na podstawie adresu IP Użytkownika określić przybliżoną lokalizację Użytkownika.
 • Lokalizacja fizyczna
  • Corteva może zbierać informacje o fizycznej lokalizacji urządzenia Użytkownika za pomocą m.in. satelity, wieży telefonii komórkowej lub sygnałów Wi-Fi. Corteva może na podstawie fizycznej lokalizacji urządzenia Użytkownika przesłać Użytkownikowi spersonalizowane usługi i treści oparte na lokalizacji. Ponadto Corteva może udostępniać informacje o fizycznej lokalizacji urządzenia Użytkownika w połączeniu z informacjami o oglądanych przez Użytkownika reklamach i innymi informacjami zbieranymi przez Corteva partnerom marketingowym Corteva, aby umożliwić im przesyłanie Użytkownikowi bardziej spersonalizowanych treści oraz badanie skuteczności kampanii reklamowych. W niektórych przypadkach Użytkownik może wyrażać zgodę albo nie wyrażać zgody na takie używanie lub udostępnianie informacji o lokalizacji urządzenia Użytkownika, ale wówczas Corteva i partnerzy marketingowi Corteva mogą nie być zdolni do zapewnienia Użytkownikowi odpowiednich spersonalizowanych usług i treści.


Używanie i ujawnianie innych informacji

Corteva może używać Innych Informacji i je ujawniać w dowolnym celu, chyba że na mocy przepisów prawa właściwego jest to zabronione. W niektórych przypadkach Corteva może łączyć Inne Informacje z Danymi Osobowymi i będzie wówczas traktować takie połączenie jak Dane Osobowe tak długo, jak długo będzie ono trwać.

BEZPIECZEŃSTWO

Corteva stosuje uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony Danych Osobowych w spółce Corteva. Niestety żaden system przekazywania lub przechowywania danych nie jest w pełni bezpieczny. Jeśli Użytkownik ma powody, aby sądzić, że jego interakcje z Corteva nie są już bezpieczne, powinien bezzwłoczne poinformować o tym Corteva, korzystając z informacji zawartych w punkcie „Kontakt” poniżej.

WYBÓR I DOSTĘP

Opcje wyboru dotyczące używania i ujawniania przez Corteva Danych Osobowych Użytkownika

Corteva daje Użytkownikowi możliwość wyboru sposobu używania i ujawniania przez Corteva Danych Osobowych Użytkownika do celów marketingowych. Użytkownik może zrezygnować z wyrażenia zgody na następujące działania:

 • Odbieranie od Corteva korespondencji elektronicznej. Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać od Corteva marketingowych wiadomości e-mail, może z tego zrezygnować za pomocą mechanizmu rezygnacji udostępnionego w każdej takiej wiadomości e-mail. Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać marketingowych wiadomości tekstowych lub wiadomości SMS, które wcześniej zamówił, może z tego zrezygnować, odpowiadając „STOP” na dowolną taką otrzymaną wiadomość.
 • Udostępnianie przez Corteva Danych Osobowych Użytkownika jednostkom stowarzyszonym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeśli Użytkownik chce, aby udostępnianie przez Corteva jego Danych Osobowych jednostkom stowarzyszonym Corteva na potrzeby marketingu bezpośredniego zakończyło się, może zrezygnować z takiego udostępniania tutaj.
 • Udostępnianie przez Corteva Danych Osobowych Użytkownika podmiotom niestowarzyszonym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeśli Użytkownik chce, aby udostępnianie przez Corteva jego Danych Osobowych podmiotom niestowarzyszonym Corteva na potrzeby marketingu bezpośredniego zakończyło się, może zrezygnować z takiego udostępniania tutaj.

Corteva dołoży starań, aby bez zbędnej zwłoki zrealizować taki wniosek Użytkownika. Nawet jeśli Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od Corteva marketingowych wiadomości e-mail, Corteva może mu nadal wysyłać ważne wiadomości administracyjne, z których Użytkownik nie może zrezygnować.

Jak Użytkownik może zmieniać, usuwać lub uzyskiwać dostęp do Danych Osobowych Użytkownika

Jeśli Użytkownik chce zweryfikować, poprawić, zaktualizować, wycofać lub usunąć Dane Osobowe, ograniczyć przetwarzanie albo sprzeciwić się przetwarzaniu Danych Osobowych lub otrzymać elektroniczną kopię swoich Danych Osobowych w celu przekazania ich do innego przedsiębiorstwa (w zakresie, w jakim uprawnienia te są dostępne Użytkownikowi na mocy przepisów prawa właściwego), może skontaktować się z Corteva lub napisać na adres Customer Information Center, Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, Polska.

Corteva odpowie na przesłany wniosek zgodnie z przepisami prawa właściwego.

We wspomnianym wniosku należy wyraźnie określić, jakie Dane Osobowe mają zostać zmienione i czy Dane Osobowe Użytkownika mają zostać wycofane z bazy danych Corteva. Dla ochrony Użytkownika Corteva realizuje jedynie wnioski dotyczące Danych Osobowych związanych z konkretnym adresem e-mail, z którego Użytkownik przesłał taki wniosek, a także może zweryfikować tożsamość Użytkownika przed zrealizowaniem takiego wniosku. Corteva dołoży starań, aby bez zbędnej zwłoki zrealizować taki wniosek Użytkownika.

Corteva może zachować określone informacje w celach ewidencyjnych lub w celu realizacji transakcji rozpoczętych przed przesłaniem wniosku o zmianę lub usunięcie Danych Osobowych (na przykład gdy Użytkownik dokonuje zakupu lub korzysta z promocji, może nie mieć możliwości zmiany lub usunięcia Danych Osobowych do momentu finalizacji takiego zakupu lub zakończenia promocji).

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, ma nieukończone 18 lat i jest zarejestrowanym użytkownikiem Usług, może wówczas zażądać od Corteva usunięcia treści lub informacji opublikowanych w Usługach, klikając tutaj. Należy pamiętać, że żądanie Użytkownika nie gwarantuje pełnego ani kompleksowego usunięcia tych treści lub informacji, ponieważ niektóre z nich mogły już na przykład zostać ponownie opublikowane przez innego użytkownika.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Corteva przechowuje Dane Osobowe tak długo, jak jest to konieczne lub dozwolone w kontekście celów, dla których dane te zostały uzyskane, oraz zgodne z przepisami prawa właściwego.

Kryteria określenia okresów przechowywania danych w Corteva obejmują:

 • Czas trwania stosunków między Corteva a Użytkownikiem oraz świadczenia na rzecz Użytkownika Usług (na przykład czas posiadania przez Użytkownika konta Corteva lub czas korzystania przez Użytkownika z Usług);
 • Istnienie prawnego obowiązku, któremu podlega Corteva (na przykład określone przepisy mogą wymagać przechowywania przez Corteva ewidencji transakcji Użytkownika przez określony okres czasu, zanim ewidencja ta będzie mogła zostać usunięta); lub
 • Potrzeba przechowywania Danych Osobowych w świetle pozycji prawnej Corteva (na przykład w kontekście mających zastosowanie przepisów o przedawnieniu, postępowaniach sądowych lub dochodzeniach prowadzonych przez organy regulacyjne).

USŁUGI OSÓB TRZECICH

Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności nie dotyczą i Corteva nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praktyk dotyczących ochrony prywatności, przetwarzania danych lub innych praktyk podmiotów zewnętrznych, w tym podmiotów zewnętrznych obsługujących jakąkolwiek witrynę internetową lub usługę, do której prowadzą łącza w Usługach. Umieszczenie łącza w Usługach nie oznacza promowania przez Corteva lub jednostki stowarzyszone Corteva witryny lub usługi, do której takie łącze prowadzi.

Ponadto Corteva nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zbierania, używania, ujawniania lub zabezpieczania informacji przez inne podmioty, takie jak Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM lub inni twórcy aplikacji, dostawcy aplikacji, dostawcy serwisów społecznościowych, dostawcy systemów operacyjnych, dostawcy usług bezprzewodowych lub producenci urządzeń, zwłaszcza w kontekście jakichkolwiek Danych Osobowych ujawnianych innym podmiotom bezpośrednio lub pośrednio za pomocą Aplikacji lub prowadzonych przez Corteva Stron w Serwisach Społecznościowych.

UŻYWANIE USŁUG PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Wspomniane Usługi nie są skierowane do osób fizycznych poniżej trzynastego (13) roku życia i Corteva świadomie nie zbiera Danych Osobowych od osób fizycznych poniżej 13 roku życia.

JURYSDYKCJA I TRANSFER TRANSGRANICZNY

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym Corteva ma swoje obiekty lub w którym Corteva angażuje dostawców usług. Jeśli Użytkownik używa Usług, wówczas rozumie, że jego dane zostaną przekazane do krajów innych niż kraj zamieszkania Użytkownika, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie przepisy prawa ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju Użytkownika. W pewnych okolicznościach do dostępu do Danych Osobowych Użytkownika mogą być uprawnione sądy, organy ochrony porządku publicznego, agencje regulacyjne lub służby bezpieczeństwa w tych innych krajach.


DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EOG. Niektóre kraje spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj) . W przypadku przekazywania danych z EOG do krajów, które Komisja Europejska uznała za niezapewniające odpowiedniego stopnia ochrony danych, Corteva stosuje odpowiednie środki (w tym standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską oraz wiążące reguły korporacyjne) służące ochronie Danych Osobowych Użytkownika. Użytkownik może uzyskać informacje o tych środkach tutaj.


DANE WRAŻLIWE

O ile Corteva nie zwróci się do Użytkownika z odpowiednią prośbą, uprasza się Użytkownika, aby za pośrednictwem Usług lub w inny sposób nie przesyłał ani nie ujawniał Corteva żadnych wrażliwych Danych Osobowych (na przykład numerów ubezpieczenia społecznego, informacji dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, opinii politycznych, religii, wyznania i zdrowia, danych biometrycznych lub genetycznych, informacji o karalności lub informacji o członkostwie w związkach zawodowych).

ZEWNĘTRZNA USŁUGA PŁATNICZA

Do przetwarzania płatności dokonywanych za pośrednictwem Usług Corteva może korzystać z usług płatniczych oferowanych przez podmiot zewnętrzny. Jeśli Użytkownik chce dokonać płatności za pośrednictwem Usług, jego Dane Osobowe zostaną zebrane przez wspomniany podmiot zewnętrzny, a nie przez Corteva, i będą podlegać zasadom ochrony prywatności przyjętym przez taki podmiot zewnętrzny, a nie niniejszym Zasadom Ochrony Prywatności. Corteva nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zbierania, używania ani ujawniania Danych Osobowych Użytkownika przez taki podmiot zewnętrzny.

AKTUALIZACJE NINIEJSZYCH ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

Data ostatniej aktualizacji podana u góry niniejszego dokumentu wskazuje datę ostatniej korekty niniejszych Zasad Ochrony Prywatności. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania skorygowanych Zasad Ochrony Prywatności w Usługach. Jeśli Użytkownik używa Usług po wejściu w życie takich zmian, wówczas oznacza to, że zaakceptował skorygowane Zasady Ochrony Prywatności.

KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących Zasad Ochrony Prywatności należy skontaktować się z Corteva za pośrednictwem formularza zapytania dotyczącego prywatności albo napisać na adres:

Corteva Agriscience

Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, Polska

lub

e-mail: privacy.poland@corteva.com

Ze względu na fakt, że komunikacja nie zawsze jest bezpieczna, w korespondencji kierowanej do Corteva nie należy podawać numerów kart kredytowych ani innych wrażliwych informacji.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EOG

Użytkownik może również:

Strona używa cookies (ciasteczek) w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych i funkcjonalnych. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody. Polityka prywatności.